English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: سه شنبه ٢٨ آذر ١٣٩٦

مراحل اخذ پايان نامه و قوانين مربوطه :

1. دانشجويانی که 140 واحد درسی را گذرانده اند و درکارگاه های پروپوزال نویسی و روش تحقیق شرکت نموده اند مجاز به انتخاب واحد پایان نامه می باشند.

2. موضوع پايان نامه برای هر دانشجو توسط يکی از اساتيد دانشکده داروسازی ارائه می گردد. موضوع پايان نامه ها می تواند به صورت مشترک بين اساتيد دانشکده و يا اساتيد دانشکده با ساير دانشکده ها ارائه گردد. به شرط انکه استاد راهنمای اول از اساتید دانشکده داروسازی ارومیه باشد.
3. دانشجو بايد پس از اطمينان از انتخاب موضوع پايان نامه، فرم مخصوص ثبت پايان نامه که در اداره پایان نامه دانشکده داروسازی موجود است را با راهنمايی اساتيد راهنما تکميل نمايد و موارد آموزشی مندرج در فرم را به تآييد معاونت آموزشی برساند.

4. پس از تکميل فرم پايان نامه بايستی موضوع پايان نامه در گروه مربوطه مصوب گردد.

5. پس از تصویب موضوع پروپوزال در گروه، پروپوزال در سیستم پژوهشیار ثبت گردیده و پس از انجام داوری جهت تایید در شورای پژوهشی دانشکده مطرح می گردد.

6. صورت جلسه تایید پروپوزال در گروه به انضمام تایید آموزشی دانشجو ، جهت طرح در شورای پژوهشی دانشکده ارائه می گردد.

7. پس ازاتمام مراحل داوری وتصویب شورای پژوهشی دانشکده ،پروپوزال جهت اخذ مجوزکمیته اخلاق و تصویب در شورای پژوهشی دانشگاه به معاونت پژوهشی ارسال می گردد.

8. دانشجو پس از اخذ کد کمیته اخلاق می تواند کارهای عملی پایان نامه را آغاز کند.

9. حداقل زمان دفاع از پایان نامه یکسال پس از زمان ثبت پروپوزال می باشد.