English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: سه شنبه ٢٩ اسفند ١٣٩٦

ليست دروس گروه فارماکولوژی در دوره عمومي داروسازي

طرح درس

پیش نیاز

جمع واحد

تعداد واحد

نام درس

کد درس

عملی

نظری

طرح درس

فيزيولوژي و بيوشيمي

4

 

4

داروشناسي 1

04

طرح درس

فارماكولوژي 1

4

 

4

داروشناسي 2

05

طرح درس

فارماكولوژي 1

1

1

 

داروشناسي عملي

09